ජිවිතය

සිත්තමක් ජීවිතය

නුවර අහසට කියන කවි පද ..
තරම් පෙම් බැද  තිබුනානම්...නුවර ට ..

No comments:

Post a Comment

සිංහල කවියට අරුතක් වන්නට නොව හිතට දෑනෙන සිතුවිලි වලට අකුරක් වන්නට