කියවිල්ල


 කියවිල්ල

ලෝකය කලියුගය නැහැ ඒක  අපි නොදන්නා අලුත් උන්ගේ නව ලෝකය ....ඇත්තටම අපි කුහකද ..එහෙමත් නැත්නම් අපිට නැතිඋන විදිල්ලක් අලුත් උන් විදින විදියට පපුව ඇතුලෙන් එන ඉරිසියාවක්ද  ඒක කියවිල්ලක් ... අමුතුම .....තමන් හැදුව තමන්ගේ තමන්ගේම ලෙයට කරන වංචාවක් තමන්ගේම ලෙයට කරන එපා විල්ලක් .... කලියුගය ඒකද ...කියවිල්ල ඒකද ....ජීවිතය එතනද ....තමන් හැදුව තමන්ගේ තාත්තා එක්ක ගමනක් යන්ට බැරි තරම් ලිංගිකත්වය මුලික වෙලාද ...අපි ඇත්තටම කා  වෙනුවෙන්ද එතකොට හඩ නගන්නේ ... කවුරු වෙනුවෙන්ද ......අපි දකින අපි හිතන ලෝකය ඒ මිනිස්සුන්ට අදාල නැත්නම් ...එහෙම පරපුරකට මොකටද බං  අපි මනුෂත්වය ගැන කතා කරන්ට යන්නේ ....උන් හරි බං  අපියි වැරදි ...අපි හිතන ලෝකය දැන් නැහැ බන් ....අපි හිතන් නැතිව ඉන්ට ඕනි බන් ...උබ දන්නවාද හද තාමත් එහෙමමයි ...ඕකට ගානක්ම නැ  බන් ...උ ඔහේ බලං  ඉන්නවා ..උ හරි බං ...මන් ඉස්සර දවසක ලියුව ලියවිල්ලට වඩා දෙයක් උ දන්නවා බන් ... ආයම  ගල් ගහන්ට ඕනි නැහැ බන් ඌට ......ඌ  පවු බන්.....
එක්කෝ අපි හිතන විදිය පට්ට අවුලක් බන් එක්කෝ අපිට උගන්නපු උන් පට්ට වැරදි බන් ....ආයම ලියන්නම් බන් ....ජීවිතය කියවිල්ල අනුවේ උන්ට අමාරුයි බන්

No comments:

Post a Comment

සිංහල කවියට අරුතක් වන්නට නොව හිතට දෑනෙන සිතුවිලි වලට අකුරක් වන්නට