සිත්තමක්

පාට පාට එකිනෙකට ..
අදුරු ද එලිය  ද ..
ත්‍රිමාන ද්විමාන..
හිස්
........
සිත්තමක් ජීවිතය ...
වෙලාවකට