පොතකින් යමක් ..............

ඔයාටත් දැනුන දෙයක් කියන්න අපිටත්

No comments:

Post a Comment

සිංහල කවියට අරුතක් වන්නට නොව හිතට දෑනෙන සිතුවිලි වලට අකුරක් වන්නට