ජිවිතය

සිත්තමක් ජීවිතය

නුවර අහසට කියන කවි පද ..
තරම් පෙම් බැද  තිබුනානම්...නුවර ට ..