සිතුවිල්ලක් හිතට දැනුන ..................

ඇත්තමයි .....ලියන්න දැනෙන දෙයක් ඔය රත්තරං හිතටත්.